PUBLIKACJA LIMINAL

SOON

Wystawa Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II 

Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie

Galeria Arsenał w Białymstoku, 22.10–10.11.2021

oraz SEMINARIUM-WARSZTATY TEORETYCZNE 

towarzyszące wystawie „Liminal – stan przejściowy”

Galeria Arsenał w Białymstoku, 5–6.11.2021

This publication follows and documents the exhibition 

LIMINAL – THE TRANSITIONAL STATE

Exhibition by 3D and Virtual Occurrences II Studio, 

Faculty of Media Art, Academy of Fine Arts in Warsaw 

Arsenal Gallery in Białystok, 22.10–10.11.2021

and

SEMINAR-THEORETICAL WORKSHOPS 

accompanying the exhibition Liminal – the Transitional State

Arsenal Gallery in Białystok, 5–6.11.2021

Tekst kuratorski / Curatorial text

Zuzanna Sękowska

Abstrakty warsztatów teoretycznych / Abstracts of theoretical workshop

Piotr Cichocki, Tomasz Rakowski, Piotr Fortuna, Anna Nacher, Jerzy Stachowicz, Michał Krzykawski, Matylda Szewczyk

Redakcja językowa i korekta / Copy-editing and proofreading

Ewa Borowska

Tłumaczenie na angielski / English translation 

Aleksandra Sobczak-Kövesi

Opracowanie graficzne / Graphic design

Renata Motyka 

© Copyright by Authors and Galeria Arsenał w Białymstoku

Białystok 2022

Wydawcy / Publishers

Galeria Arsenał w Białymstoku, ISBN 978-83-66262-18-8

galeria-arsenal.pl

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

wsm.asp.waw.pl/pracownia-3d-i-zdarzen-wirtualnych-ii

Instytut Kultury Polskiej, 

Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski

ikp.uw.edu.pl